Red Into Green

Projekt współfinansowany
ze Środków Unii Europejskiej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw doprowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.
Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”.

„Wsparcie IOB w opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnej usługi związanej z kompleksowym dostosowaniem przedsiębiorstw do Wymagań RODO”

Cel projektu: Wdrożenie innowacyjnego produktu przez firmę REDintoGREEN Sp. z o.o., dzięki doradztwu Akredytowanej Instytucji Wsparcia Otoczenia Biznesu.

Realizacja usługi: świadczenie usługi przez firmę REDintoGREEN, polegającej na wspomaganiu Klientów, których nie stać na dedykowane usługi kancelarii prawnych, a podlegają ustawie o RODO, w procesie analizy ryzyka, wspomaganie w prowadzeniu i utrzymaniu rejestru przetwarzania danych osobowych, ocenie skutków przetwarzania danych dla ochrony prywatności (znana powszechnie jako „PIA” z ang. Privacy Impact Assesment), upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych.

Wkład Funduszy Europejskich: 398 650,00 pln


Spółka DAPR sp. z o.o. realizuje projekt pn. „DAPR” na podstawie Umowy o Wsparcie zawartej w dniu 20 sierpnia 2021 roku z Tech-Impact Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Tech-Impact Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI Sp. k. z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa. Celem projektu jest dążenie do opracowania metody, która pozwoli w sposób zsynchronizowany, a jednocześnie spełniający standardy międzynarodowe oraz europejskie wymagania regulacyjne, analizować ryzyko zarówno w sferze cyberbezpieczeństwa jak i dla ochrony danych osobowych, a następnie próba wdrożenia jej do dedykowanego systemu informatycznego i walidacji w warunkach operacyjnych.

Planowane efekty: Zadanie 1: Opracowanie założeń analizy ryzyka dla zsynchronizowanych obszarów ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa w oparciu o autorską metodykę DAPR oraz Opracowanie wersji demonstracyjnej platformy do metodyki DAPR w zsynchronizowanych obszarach ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa oraz Opracowanie wersji produkcyjnej systemu korzystającego z metodyki DAPR w obszarach ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa dostępnej w ramach platformy.

Wartość projektu: 1.100.000 PLN.
Wysokość dofinansowania projektu z UE: 880.000 PLN